TOYOTA PRIUS I. ... 1998-

TOYOTA PRIUS I. ... 1998-

■ Autotip 22/2000  (dojmy)

 

■ Svět motorů 40/2000 (dojmy)

 

■ Autotip 14/1998 (novinka)