CHEVROLET CORVETTE C6 ...

CHEVROLET CORVETTE C6 ...

■ Autotip 4/2008 (dojmy)

 

■ Autotip 3/2008 (novinka ZR1)